Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Studio Solveig, gevestigd te Gouda, kvk-nummer 68078633, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Studio Solveig.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Studio Solveig zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens Studio Solveig waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de door Studio Solveig in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes en aanbod

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Studio Solveig kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals drukkosten, verzendkosten, aanschafkosten van stockmateriaal en licentiekosten, worden tevens vermeld.
3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet alles van de offerte geheel wordt afgenomen dan wel doorlopen. Studio Solveig komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken en is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de (volgende) betaling is voltooid.
4. In geval er geen vast tarief is afgesproken wordt vooraf een schatting van het benodigde aantal uren gemaakt. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het werkelijk aantal gewerkte uren zal worden gefactureerd. Bij verwacht overwerk wordt de klant tijdig ingelicht.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Studio Solveig heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Studio Solveig op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Studio Solveig.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Studio Solveig zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant vrijwaart Studio Solveig voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Studio Solveig voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
2. Doordat enkele diensten van Studio Solveig online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Studio Solveig de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Studio Solveig maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar.
2. Annulering van de overeenkomst tot grafische designs dient schriftelijk plaats te vinden. Bij annulering na het accepteren van de offerte, maar tot 30 kalenderdagen voor het starten met de werkzaamheden is annulering kosteloos, bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht; bij annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt 75% van de kosten in rekening gebracht. Klant is niet gerechtigd het ontwerp tot dan toe te gebruiken, tenzij het volledige offertebedrag wordt voldaan. Indien klant de overeenkomst wenst te annuleren wanneer al met de werkzaamheden is aangevangen, is klant gehouden het gehele bedrag te voldoen.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht is Studio Solveig gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Studio Solveig redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Studio Solveig jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 60 kalenderdagen heeft geduurd, en er geen vervanging mogelijk is door Studio Solveig, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Studio Solveig is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Studio Solveig is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content.
4. Studio Solveig kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
5. Studio Solveig is niet aansprakelijk voor vertragingen en handelingen door derden, waaronder leveranciers.
6. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
7. Studio Solveig is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde teksten of incorrect gebruik van auteursrechtelijk beeld wanneer klant zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt.
8. Studio Solveig is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De klant bevestigt dat alle stukken die aan Studio Solveig worden geleverd eigendom zijn van de klant en sluit hiermee aansprakelijkheid uit.
9. In het geval dat Studio Solveig een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Studio Solveig aan klant in rekening is gebracht.
10. Klant vrijwaart Studio Solveig tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Studio Solveig aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Studio Solveig. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Klant komt een exclusieve licentie voor gebruik toe na volledige betaling. Klant is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden of media dan overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
3. Klant is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken of uit te snijden, zonder voorafgaande toestemming.
4. Elke handeling in strijd met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
5. Bij inbreuk komt Studio Solveig een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
6. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Studio Solveig toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 12 Levering

1. Studio Solveig spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte levertijd in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
2. Ontwerpen worden aangeleverd met verschillende voorstellen, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vinden maximaal 2 revisierondes plaats. Aangepaste wensen van klant, of revisies die buiten de afgesproken rondes of rondetijd vallen, kunnen een meerprijs opleveren.
3. Content wordt digitaal en in de overeengekomen extensies aangeleverd.
4. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Studio Solveig is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

Artikel 13 Klachten

1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en content binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht of oplevering schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Studio Solveig. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 kalenderdagen te behandelen.
2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al twee revisies hebben plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van Studio Solveig.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Studio Solveig en betrokken derden 12 maanden.